26
December
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีคูปองแจ็กซ์เวจจี้รับมือถือ samsung ครั้งที่2

alt

31 นาย ศราวุธ เพชรเกิด อุทัยธานี
32 นาง ทองสมย์ เพียรแก้ว นครราชสีมา
33 นาย ปุริศ เพียรแก้ว นครราชสีมา
34 นาง เถลิงศรี แสนสุข กำแพงเพชร
35 น.ส. ภาวิณี น้อยพิทักษ์ นครปฐม
36 นาย สมศักดิ์ เณระโต เลย
37 นาย สมศักดิ์ เณระโต เลย
38 นาย สมศักดิ์ เณระโต เลย
39 น.ส.พรพิศ หวานชิต กาญจนบุรี
40 นาย กิติศักดิ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ กาญจนบุรี
41 นาย กิติศักดิ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ กาญจนบุรี
42 นาย กิติศักดิ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ กาญจนบุรี
43 นาย กิติศักดิ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ กาญจนบุรี
44 นาง อุทุมพร เอี่ยมสำอางค์ สมุทรสาคร
45 น.ส. บุญธรรม เพ็ชรพล พิษณุโลก
46 น.ส. สดใส ตะรินันท์ อุบลราชธานี
47 น.ส. วิลัยลัด จงศักดิ์สวัสดิ์ กาญจนบุรี
48 นาย ศุภกฤต พลายด้วง นครศรีธรรมราช
49 นาย แวยูโซ๊ะ แวสมะแอ นราธิวาส
50 น.ส. จาตุพัจน์ ใจซื่อ ภูเก็ต
51 นาง รำเพย สังข์ทอง เพชรบูรณ์
52 นาง บุญเพ็ง คงคาวาส นครศรีธรรมราช
53 นาง เสาวลักษณ์ อักษรวงศ์ นครศรีธรรมราช
54 นาย อุสมาน ปุนยัง สตูล
55 นาย พงษ์ศักดิ์ นุชเซ๊าะ อุบลราชธานี
56 น.ส. พัชรี พรมทัศน์ อุบลราชธานี
57 นาย มานะ แววดี ระยอง
58 นาง เนาวรัตน์ สุขอยู่ พิจิตร
59 ร้าน อรุณี นครปฐม
60 น.ส. อรชิสา ก่อเกษมพร นครปฐม
61 นาย พรชัย พงศ์ไพศิฐ สิงห์บุรี
62 นาย พรชัย พงศ์ไพศิฐ สิงห์บุรี
63 นาย พรชัย พงศ์ไพศิฐ สิงห์บุรี
64 น.ส. ชาลิสา จันทร์ชื่น ลพบุรี
65 น.ส. สุชาดา รอดประสิทธิ์ นครปฐม
66 น.ส. สุภาวดี สมุทรเก่า สุราษฎร์ธานี
67 นาง สายหยุด เกตุกลมเกลา ตาก
68 นาง สมจิตร ผุงเพิ่มตระกูล กทม.
69 นาง ผัสดี เพราะนาไร่ สกลนคร
70 นาง ผัสดี เพราะนาไร่ สกลนคร
71 นาง ผัสดี เพราะนาไร่ สกลนคร
72 นาง ผัสดี เพราะนาไร่ สกลนคร
73 นาง เพ็ญศรี เชิดชู นครราชสีมา
74 นาย วิชัย วัขรวนา ตาก
75 นาย มะเพาซี ดือราแม ยะลา
76 น.ส. นงนารท ออละเอี่ยม สุพรรณบุรี
77 นาย สมภพ คงสุก นราธิวาส
78 นาย มนตรี คุณพรหม อุบลราชธานี
79 นาย วิทยา กิตติเรืองทอง จันทบุรี
80 น.ส. มาลินา นิยมเดชา สงขลา
81 นาง สมบูรณ์ ใจใหญ่ พะเยา