11
May
รายชื่อผู้โชคดีได้รับ หมอน จากแคมเปญสะสมดอกซากุระ
Print

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ หมอน จากแคมเปญสะสมดอกซากุระ แลกหมอนฟรี กับคาลบี้เอบิเซน  92 คนแรก รีบส่งกันมานะจ๊ะ จำกัดเฉพาะ 500 คนแรกเท่านั้น

 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 ปราโมทย์ ขันธพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา
2 ศิริลักษณ์ เจริญทรัพย์ เชียงราย
3 อลิสา หินดี กทม.
4 อุดมพร พลหาร กทม.
5 กิ่งกาญจน์ พลหาร กทม.
6 กมลภัสสร์  รัตนจินดา ชลบุรี
7 ดวงดาว พลหาร กทม.
8 บิณฑ์  หินดี กทม.
9 นัฐยา สุริยผล จันทบุรี
10 กัญจณ์เบญจมาศ ปากะละวงษ์ สุพรรรบุรี
11 แพรวพรรณ ทิมเจริญจีระกุล สมุทรปราการ
12 พลอย จังประเสริฐ สมุทรปราการ
13 ปราณี ทิมเจริญ สมุทรปราการ
14 วรชิต จังประเสริฐ สมุทรปราการ
15 ธีระ ปานทิพย์อำพร กทม.
16 อัจฉริยะ นิมิตชัยกิจกุล กทม.
17 ชวนพิศ ศรีไชยมูล กทม.
18 ปภัคฐิณี โล่ห์ธีรกรณ์ สมุทรสาคร
19 อนุชิต ธรรมวัชระ ปทุมธานี
20 ชุติมา ศรีโชติ อยุธยา
21 อาภาศิริ เชี่ยวชาญ นนทบุรี
22 รังสิมา วัฒนจริยา กทม.
23 มณฑา ภูพันธ์วิวัฒน์ นนทบุรี
24 ธนวรรณ วีรยางกูร นนทบุรี
25 วนิดา เพชรแหล่ง กทม.
26 ด.ช.วรรณสันต์ จูเจริญ นนทบุรี
27 อนุชิต ภูมิพันธ์ กทม.
28 สิทธิพงษ์ ศาณปรีชากุล กทม.
29 มัณฑนา  สุริยวงศ์พงศา นครนายก
30 ณัชชา  ธรรมวัชระ ปทุมธานี
31 สิริจิต อินทร์ไทร กทม.
32 นิลตระการ อมาตยกุล เชียงราย
33 ด.ช. ปณัยชกร สอนซ้าย นครพนม
34 คุณากร สอนซ้าย สมุทรปราการ
35 ภัทรชนน ไชยมาศ ชลบุรี
36 น้อย มากมี สมุทรปราการ
37 ศศิธร ศรีประเสริฐ นนทบุรี
38 ณัฐชยาภรณ์ กะลัมภะวนิช กทม.
39 นกแก้ว สมานคำ สมุทรปราการ
40 ทิพวัลย์ อินทร์อ่อน กทม.
41 ด.ญ.ธนัชชา บุญขวัญ กทม.
42 ด.ญ.ไปรยา พรรคอนันต์ กทม.
43 ด.ญ.ณัชชา ดวงกรมนา กทม.
44 ชวลิต เหรียญกมล กทม.
45 กิจทวี จันทรแสงเจริญ กทม.
46 ชัยรัตน์ ชอบใช้ กทม.
47 สุดารัตน์ ชัยทอง ชลบุรี
48 ด.ญ.อิสลีย์ วงษ์กาญจนกุล กทม.
49 ภูริต กฐินสมิตร ปทุมธานี
50 ศศิธร วิทยะประพันธ์ กทม.
51 เฉลิมศรี ภูสีห์รัตน์ สุราษฏร์ธานี
52 ประดิษฐ์ มานะศักดิ์วศิน ปทุมธานี
53 นุชเนตร บู่ทอง กทม.
54 ณัชฐชนน บุญขวัญ กทม.
55 ด.ช.พีรดนย์ จันทร์วิถี ชลบุรี
56 กมลชนก ธะนะชัย สมุทรปราการ
57 อันธิมา เอกพจน์ สมุทรปราการ
58 ณัฐกฤตา โชติกุล สมุทรปราการ
59 ณัทภัสสร สมานคำ สมุทรปราการ
60 ศศิภา เชยกีวงษ์ นนทบุรี
61 สมคิด บุญส่ง ฉะเชิงเทรา 
62 โสพิศ ตลับเพ็ชร์ กทม.
63 พัชยา จันทรเสนา นครนายก
64 ชนากาญจน์ ตลับเพ็ชร์ กทม.
65 ด.ญ.ภัทราภรณ์ รอดสงฆ์ สมุทรปราการ
66 ลดาวัลย์ ประเสริฐผล ชลบุรี
67 ด.ญ.อริสรา กิติชัยรุ่งโรจน์ กทม.
68 ด.ช.นิพัทธ์ จันทร์เพ็ญ กาญจนบุรี
69 ศมาภรณ์ อินทร์เทพ ชลบุรี
70 ศุภมงคล หวังในธรรม นนทบุรี
71 อัมพาพร อภิฉัตรเรืองกิจ กทม.
72 บุษบา ชื่นจิตต์ กทม.
73 ปราณี สุทธิจินดาญาโน ชลบุรี
74 สาริพร ธัมชนะเลิศ กทม.
75 มาลี โวหารสุชน กทม.
76 ปวีณา เรโอแนล กทม.
77 ทิต์ยาภรณ์ สุขสวัสดิ์ สมุทรปราการ
78 จุฬานี เสมดี กทม.
79 วณิศวรา หอมแก้ว ตรัง
80 วันทอง กวนคำอุ้ย กทม.
81 อิคลาส ขันธพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา
82 รินทร์ลภัส อภิฉัตรเรืองกิจ กทม.
83 นันทพร ธัมชนะเลิศ กทม.
84 อัฏฑณี มาสวัสดิ์ สมุทรปราการ
85 น้อย สุนทรธาดากุล กทม.
86 อันนาส ขันธพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา
87 เศรษฐา พลจันทร์  กทม.
88 ประทีป ประจันบาน กทม.
89 อัจฉริยา เสภู่ ปทุมธานี
90 สุมิตรา โกวฤทธิ์ เชียงใหม่
91 มารยาท  วงษ์วัฒนะ นนทบุรี
92 ธนพร ศรีอะอุไร นนทบุรี

 

 

Last Updated on Tuesday, 14 May 2013 09:31